کارشناسی ارشد تغذیه

مشاوره کتاب جزوه آزمون

واحدهای درسی رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی به انضمام طرح درسی

کد واحد

نام درس

تعداد واحد

نظری

علمی

سرفصل

طرح درس

منابع

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام

4

4

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

2

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

2

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلام

2

2

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

2

ادبیات فارسی

2

2

زبان انگلیسی عمومی

2

2

تربیت بدنی (1)

1

1

تربیت بدنی(2)

1

1

جمعیت وتنظیم خانواده

2

2

دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته

روشهای مطالعه و یادگیری

2

2

بیوشیمی مقدماتی

4

2

2

فیزیولوژی

3

3

آناتومی

1

1

آمار حیاتی

2

2

مبانی روانشناسی

2

2

جامعه شناسی پزشکی

2

2

اپیدمیولوژی بیماریها

2

2

بهداشت عمومی

2

2

میکروبشناسی عمومی

3

2

1

انگل شناسی

2

1

1

دروس اختصاصی

تغذیه در دوره های زندگی

2

2

تغذیه گروهها و شرایط ویژه

2

2

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی

2

2

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای

2

2

ارزیابی وضع تغذیه

3

2

1

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

1

1

اصول آموزش و مشاوره تغذیه ای

2

1

1

بیماریهای ناشی از سوئ تغذیه

2

2

رژیم درمانی (1)

3

3

رژیم درمانی (2)

3

3

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

2

سمینار تغذیه

2

2

پروژه

2

2

دروس اصلی

بیوشیمی متابولیسم

4

3

1

بهداشت و مسمومیتهای غذایی

2

2

میکروبشناسی مواد غذایی

3

2

1

اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی

2

2

شیمی وتجزیه مواد غذایی

3

2

1

اثر فرایند بر ارزش غذاها

2

2

تغذیه اساسی (1)

3

3

تغذیه اساسی (2)

3

3

فیزیولوژی تغذیه

2

2

زبان تخصصی

2

2

اصول تنظیم برنامه های غذایی

1

1

0

0

اصول ایمونولوژی

1

1

داروشناسی

2

2

مدیریت خدمات غذایی

2

2

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

1

1

اکولوژی غذا و تغذیه

2

2

پاتوفیزیولوژی

2

2

کارآموزی بخش صنایع

3

کارآموزی تغذیه در بیمارستانها

9

کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه

6

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 0:49  توسط کارشناس ارشد تغذیه  |