پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
ساعت : 0:49
نویسنده : کارشناس ارشد تغذیه

کد واحد

نام درس

تعداد واحد

نظری

علمی

سرفصل

طرح درس

منابع

دو درس از دروس مبانی نظری اسلام

4

4

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

2

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

2

یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلام

2

2

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

2

ادبیات فارسی

2

2

زبان انگلیسی عمومی

2

2

تربیت بدنی (1)

1

1

تربیت بدنی(2)

1

1

جمعیت وتنظیم خانواده

2

2

دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته

روشهای مطالعه و یادگیری

2

2

بیوشیمی مقدماتی

4

2

2

فیزیولوژی

3

3

آناتومی

1

1

آمار حیاتی

2

2

مبانی روانشناسی

2

2

جامعه شناسی پزشکی

2

2

اپیدمیولوژی بیماریها

2

2

بهداشت عمومی

2

2

میکروبشناسی عمومی

3

2

1

انگل شناسی

2

1

1

دروس اختصاصی

تغذیه در دوره های زندگی

2

2

تغذیه گروهها و شرایط ویژه

2

2

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی

2

2

اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای

2

2

ارزیابی وضع تغذیه

3

2

1

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

1

1

اصول آموزش و مشاوره تغذیه ای

2

1

1

بیماریهای ناشی از سوئ تغذیه

2

2

رژیم درمانی (1)

3

3

رژیم درمانی (2)

3

3

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

2

سمینار تغذیه

2

2

پروژه

2

2

دروس اصلی

بیوشیمی متابولیسم

4

3

1

بهداشت و مسمومیتهای غذایی

2

2

میکروبشناسی مواد غذایی

3

2

1

اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی

2

2

شیمی وتجزیه مواد غذایی

3

2

1

اثر فرایند بر ارزش غذاها

2

2

تغذیه اساسی (1)

3

3

تغذیه اساسی (2)

3

3

فیزیولوژی تغذیه

2

2

زبان تخصصی

2

2

اصول تنظیم برنامه های غذایی

1

1

0

0

اصول ایمونولوژی

1

1

داروشناسی

2

2

مدیریت خدمات غذایی

2

2

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

1

1

اکولوژی غذا و تغذیه

2

2

پاتوفیزیولوژی

2

2

کارآموزی بخش صنایع

3

کارآموزی تغذیه در بیمارستانها

9

کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه

6